Lopend onderzoek

Om u op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken rondom onderzoek naar alcohol en alcoholpreventie verzamelen wij op deze pagina de meest recente lopende onderzoeken van Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Informatie over lopende onderzoeken omtrent alcohol en alcoholpreventie kan ook gevonden worden op de websites van de:

Het Expertisecentrum Alcohol heeft de Kennisagenda Alcoholpreventie ontwikkeld met vertegenwoordigers uit het veld. De kennisagenda inventariseert en prioriteert kennishiaten over alcoholpreventie en draagt bij aan onderzoeksprioritering binnen nationale onderzoeksprogramma's.

Mist u een relevante lopende studie of leeropdracht met betrekking tot alcohol en alcoholpreventie? Opgaven hiervoor kunt u sturen naar expertisecentrumalcohol@trimbos.nl.

Het neurale netwerk onderliggend aan 'sociaal-gedreven' en 'middelen-gedreven' drink gedrag

Alcoholgebruik is sociaal gedrag waarbij men bewust en onbewust de drinkomgeving imiteert. Het is (nog) onbekend waarom men verschilt in de mate van het vertoonde imitatiegedrag. Individuele verschillen kunnen mogelijk verklaard worden door de hersen .. lees verder


Identifying critical stages of life and modifiable aspects of environment moderating genetic risks for unhealthy behaviors

Drinken, roken en overgewicht leiden zowel tot negatieve gezondheidsgevolgen en vroege sterfgevallen als sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de meeste Westerse landen. Dit onderzoek brengt de mogelijkheden in kaart om ongezond gedrag te voor .. lees verder


Identifying the neural substrates of compulsive alcohol use and alcohol memories

Alcoholverslaving is het problematisch gebruik van alcohol, waarbij sprake is van afhankelijkheid. Het gaat gepaard gaat met verlies van controle over het gedrag. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van hersencircuits die verantwoordelijk zijn .. lees verder


Inkomsten voor sport uit alcohol en voeding

In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 zijn voor de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik acties opgenomen. Een van deze acties is een onderzoek naar sponsoring en catering van alcoholhoudende dranken en van producten die mind .. lees verder


Internet-based attentional bias modification training as add-on to regular treatment in alcohol or cannabis dependent outpatients.

Mensen die verslavende middelen misbruiken hebben relatief sterk de neiging hun aandacht automatisch te richten op informatie die te maken heeft met het gebruik van deze middelen. Daarbij kunnen ze hun aandacht weer moeilijk herrichten, wat hunkering .. lees verder


Leefstijlmonitor - Aanvullende module middelen

De Aanvullende module middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A Middelen) is een tweejaarlijkse dieptestudie. Deze studie vormt een aanvulling op de jaarlijkse Gezondheidsenquête. De aanvullende module middelen betreft vragenlijst onderzoek. In d .. lees verder


Leefstijlmonitor - Gezondheidsenquête

In de Gezondheidsenquête wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van (ontwikkelingen in) de gezondheid van de bevolking in Nederland van 18 jaar en ouder. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld fysieke gezondheid, mentale gezondheid en middelen .. lees verder


LEF; een middelenpreventie programma in gemeente Edam-Volendam geïnspireerd op het IJslands model

Het hoofddoel van LEF is het terugdringen van het middelengebruik in gemeente Edam-Volendam, waarbij in eerste instantie wordt gericht op het uitstellen van het beginnen met drinken onder minderjarige jongeren. Geïnspireerd op het IJslandse mode .. lees verder


Middelengebruik en geweld (deel 2)

Alcohol en/of drugsgebruik is een belangrijke risicofactor voor geweldpleging. Op 1 januari 2017 is de Wet Middelentesten bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij .. lees verder


Middelenmonitor MBO-HBO

Sinds de jaren ’80 wordt het middelengebruik van scholieren in het voortgezet onderwijs in kaart gebracht. Echter, hoewel hiermee vrijwel de hele doelgroep van 12 t/m 15 jarige jongeren en een groot deel van de 16-jarige jongeren wordt bereikt, .. lees verder