Vroegsignalering en preventie problematisch alcoholgebruik door sociale wijkteams

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholgebruik en sociale wijkteams
Ga direct naar achtergrondinformatie


Gezien het takenpakket van de sociale wijkteams en de ernst en omvang van alcoholgebruik zullen zij veelvuldig in aanraking komen met cliënten die (mogelijk) problematisch alcohol gebruiken. Temeer omdat problematisch alcoholgebruik vaak samengaat met andere problemen van cliënten waarmee sociale wijkteams te maken krijgen, zoals schulden, huiselijk geweld, relationele problemen en of vereenzaming.

Medewerkers van sociale wijkteams zouden problematisch alcoholgebruik kunnen signaleren en bespreken. Zo nodig zouden zij specialistische hulp kunnen inschakelen. Dit zou de effectiviteit van hun aanpak kunnen versterken.

Ervaringen van sociale wijkteams

Uit onderzoek onder medewerkers van sociale wijkteams van het Trimbos-instituut (2016) blijkt dat zij door de hoge werkdruk geen tijd hebben om outreachend of anderszins preventief te werken [1]. Tijdige signalering van overmatig middelengebruik of verslaving past volgens de meeste wijkteammedewerkers wel in de activiteiten van het wijkteam. Het kan immers ten grondslag liggen aan andere problemen, zoals bijvoorbeeld schulden [1,2].

Tegelijkertijd vindt het merendeel van de wijkteammedewerkers dat preventief werken - zoals het aanbieden van interventies rondom middelengebruik - ook niet (goed) binnen hun werkwijze past. Voor hen is een hulpvraag het startpunt van hun werk, op basis van het uitgangspunt ‘uitgaan van de eigen kracht en eigen regie van cliënten’. Daarbij komen zij weinig hulpvragen tegen die (hoofdzakelijk) te maken hebben met problematisch middelengebruik. Wijkteammedewerkers geven aan dat ze het onderwerp soms wel aankaarten, maar dat het vaak niet lukt om de cliënt te motiveren voor aanpak van het middelengebruik. Zij vinden zelf dat de basiskennis en vaardigheden verbetering behoeven om deze problematiek te kunnen signaleren en bespreken. Ten tijde van het onderzoek waren de sociale wijkteams echter nauwelijks actief bezig met het verbeteren van hun deskundigheid op dit gebied [3].


Referenties

  1. Ramaekers, J.G., Verkes, R.J., van Amsterdam, J.G.C., van de Brink, W., Goudriaan, A.E., Kuypers, K.P.C., Arends, R. & Schellekens, A.F.A. (2016).
  2. Hammink, A., Altenburg, M. & Schrijvers, C. (2012). De sociale gevolgen van verslaving: Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving. Rotterdam: IVO.
  3. Bransen, E., Collard, P., Poel, A. van der, & Boon, B. (2016). Sociale (wijk)teams en verslavingspreventie. Tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol en drugs. Strategische verkenning. Utrecht: Trimbos-instituut.

Laatst gewijzigd: vrijdag 22 maart 2019 20:49