Tools en materialen voor sportverenigingen

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en sport
Ga direct naar achtergrondinformatie


Om een verantwoord alcoholbeleid in de sportkantine te realiseren kunnen zowel sportverenigingen als gemeenten gebruik maken van de onderstaande (landelijke) alcoholcampagnes & tools.

Infosheet Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines
In onze Infosheet Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines zetten we tips en voorbeelden op een rij om aan de slag te gaan met alcoholbeleid in sportkantines. De bijgevoegde checklist helpt bij het herzien of opstellen van alcoholbeleid voor sportkantines. De infosheet kan gebruikt worden door (bestuurs)leden van sportverenigingen en beheerders van commerciële sportkantines. Daarnaast kunnen gemeenteambtenaren die zich bezighouden met bijvoorbeeld handhaving of gezondheidsbeleid het gesprek over alcoholbeleid aangaan met sportverenigingen aan de hand van de infosheet. Team: Fit coaches kunnen sportverenigingen ook op basis van deze infosheet adviseren over alcoholbeleid. De infosheet is hier gratis te downloaden.

Alcoholcampagnes
Er zijn verschillende (landelijke) campagnes om verantwoord alcoholgebruik in sportkantines te stimuleren.

NIX18
De landelijke NIX18 campagne, geïnitieerd  door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), richt zich op het versterken van de norm dat het gewoon is om voor de leeftijd van 18 jaar niet te drinken en niet te roken. De campagne is gericht op verschillende settings waaronder de sportvereniging. Zo hebben de gemeente Haarlem en Rotterdam materialen ontwikkeld voor sportverenigingen om bezoekers te stimuleren hun ID te tonen bij het kopen van alcoholhoudende dranken(1).

BOB-campagne
Sportverenigingen kunnen gebruik maken van de landelijke BOB-campagne om verantwoord alcohol gebruik binnen de sportvereniging onder de aandacht te brengen. Verenigingen kunnen de campagne presenteren door middel van campagnemateriaal, zoals posters, stickers en viltjes (2). In januari 2019 is de campagne ‘BOB in de sportkantine’ gestart. Deze campagne liep tot en met december 2019 in de regio’s Holland Rijnland, Midden-Holland en MRDH regio Haaglanden. De campagne heeft als doel om te voorkomen dat bezoekers van sportkantines onder invloed aan het verkeer deelnemen door vooraf afspraken te maken over wie de BOB is. De campagne is gericht op zowel rij- als fietsveiligheid. Sportverenigingen kunnen een gratis campagnepakket ontvangen (3).

Tools
Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA)
Volgens de Drank- en Horecawet (DHW) dient er tijdens schenktijden een barvrijwilliger aanwezig te zijn die een IVA heeft gevolgd (4). Om sportverenigingen te helpen om te voorkomen dat jongeren (< 18 jaar) alcohol kunnen verkrijgen en dat alcohol wordt geschonken aan dronken personen, is door NOC*NSF in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een e-learning ‘Instructie Verantwoord Alcohol Schenken’ (IVA) ontwikkeld. Het doel van deze cursus is om barvrijwilligers, door middel van teksten, filmpjes en een test, meer kennis bij te brengen over het verantwoord schenken van alcohol (5).  

Protocollen en richtlijnen
Sportbonden dienen op basis van artikel 9 van de DHW te beschikken over een bestuursreglement (4). NOC*NSF heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VWS een ‘model bestuursreglement alcohol in sportkantines’ opgesteld dat handvatten biedt aan sportverenigingen bij het vastleggen van regels omtrent verantwoorde alcoholverstrekking. Daarnaast heeft NOC*NSF in samenwerking met diverse partners richtlijnen opgesteld voor alcoholbeleid op sportclubs.


Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. NIX18. (n.d.). Geraadpleegd op 15-05-2019 via: https://www.nix18voorprofs.nl/
  2. Rijksoverheid. (n.d.) www.nederlandveilig.nl. Geraadpleegd op 14-05-2019 via: http://www.nederlandveilig.nl/bob/meer-informatie/
  3. Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. (n.d.) www.rovzh.nl. Geraadpleegd op 15-05-2019 via: https://www.rovzh.nl/bobsport.
  4. Drank- en Horecawet (1964, 7 oktober). Geraadpleegd op 25-04-2019: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2017-12-31
  5. NOC*NSF. (n.d.). Voor elkaar | Sport. Geraadpleegd op 26-02-2020 via: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Laatst gewijzigd: maandag 18 mei 2020 15:12