Risicofactoren alcoholgebruik die de werkgever kan beïnvloeden

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en werk
Ga direct naar achtergrondinformatie


Veel risicofactoren voor alcoholproblematiek zoals bijvoorbeeld leeftijd, persoonlijkheid, of factoren in de fysieke en sociale omgeving zijn niet, of slechts beperkt beïnvloedbaar door de werkgever. Overmatig alcoholgebruik komt met name voor bij jongvolwassenen en 55-plussers. Het gebruik van alcohol is in islamitische culturen juist verboden [1].

Er zijn ook risicofactoren die specifiek samenhangen met de werkplek:

Stress

Stress kan zowel oorzaak als gevolg van een (toename) van middelengebruik zijn. Stress op het werk kan veroorzaakt worden door onder andere lange werkdagen, hoge werkdruk, te lage beloning, onregelmatige werktijden, eenzijdig werk, zwaar fysiek werk en baanonzekerheid [2,3].

Ook (gewelds)misbruik op het werk, beperkte inspraak en weinig mogelijkheden tot doorgroeien, worden geassocieerd met het toenemen van alcoholgebruik onder werknemers [4,5].

Bedrijfscultuur

Bedrijven verschillen in opvattingen over het gebruik van alcohol en andere middelen. Een bedrijfscultuur waarin het normaal is om met elkaar een borrel te drinken op vrijdagmiddag heeft invloed op de normen omtrent alcoholgebruik van werknemers. De aanwezigheid van alcohol op de werkvloer werkt drempelverlagend om alcohol te drinken op het werk [6].

Een ADM-beleid geeft helderheid over regelgeving en handhaving middelengebruik. In het kader van veiligheid en gezondheid van medewerkers wordt geadviseerd om middelengebruik op het werk niet toe te staan. De rol van leidinggevenden speelt hierin een grote rol. Leidinggevenden die zelf regelmatig met een kater op het werk verschijnen zijn niet geloofwaardig voor medewerkers als ze hen aanspreken op afwezigheid als gevolg van overmatig alcoholgebruik. De bedrijfscultuur wordt ook nog door andere factoren bepaald, denk aan:

 • controle; (hebben medewerkers invloed op hoe zij hun werk uitvoeren?)
 • support; (voelen medewerkers zich ondersteund, gedragen door organisatie?)
 • rol; (weten medewerkers welke rol ze hebben en zijn ze helder genoeg zodat rolconflicten worden voorkomen?)
 • organisatie veranderingen; (hoe worden veranderingen gemanaged en hoe wordt erover gecommuniceerd?) [7].

Gerelateerde pagina's

Referenties

 1. World Health Organisation (2014). "Global status report on alcohol and health 2014", Genève: WHO.
 2. Alcohol Concern (2009). Factsheet Alcohol and the workplace, November, pp. 1–4, 2009, Cardiff: Alcohol Concern.
 3. D.C. Black (2016). An Independent Review into the impact on employment outcomes of drug or alcohol addiction, and obesity, Londen: Secretary of State for Work and Pension.
 4. M. Biron, P.A. Bamberger and T. Noyman (2011). Work-related risk factors and employee substance use: Insights from a sample of Israeli blue-collar workers. In: Journal Occupational Health Psycholology., vol. 16, no. 2, pp. 247–263.
 5. K. Rospenda, J.A. Richman, J.S. Wislar and J.A. Flaherty (2000). Chronicity of sexual harassment and generalized work-place abuse: Effects on drinking outcomes,” Addiction, vol. 95, no. 12, pp. 1805–1820.
 6. P.M. Roman and T.C. Blum (2002). The workplace and alcohol problem prevention In: Alcohol Research and Health, vol. 26, no. 1, pp. 49–57.
 7. Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum (2011), Alcohol, work and productivity.

Laatst gewijzigd: maandag 13 mei 2019 11:37