Richtlijnen en standaarden problematisch alcoholgebruik en alcoholstoornissen

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en de SEH, Alcohol in de huisartsenpraktijk


Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving (2017)

Deze zorgstandaard beschrijft voor alle partijen in de zorg hoe goede zorg en ondersteuning bij (beginnende) alcoholproblemen eruit zou moeten zien. De standaard is bedoeld voor professionals en opgesteld vanuit patiëntperspectief. Aan de orde komt hoe preventie, vroegsignalering, behandeling, zorg en actief herstel voor mensen met (beginnende) alcoholproblematiek in goede onderlinge samenhang kan worden aangeboden. De  standaard werd ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van partijen uit het veld van preventie en zorg voor mensen met alcoholproblemen (behandelaren, managers, patiënten) en experts werkzaam bij kennisinstituten. De totstandkoming werd begeleid door IVO, Stichting Resultaten Scoren en Stichting het Zwarte Gat.  

NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (3e herziening) (2014)

De NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik geeft de huisarts richtlijnen voor het herkennen van, de diagnostiek en het beleid bij patiënten met problematisch alcoholgebruik . De standaard richt zich op de preventie van somatische, psychologische en sociale problemen door het gebruik van alcohol door vroegtijdige herkenning en behandeling van problematisch alcoholgebruik.

Zorgpad Problematisch alcoholgebruik (2014), Trimbos-instituut

Het zorgpad beschrijft per stap (signaleren, diagnose, behandelinterventies, nazorg/terugvalpreventie) de activiteiten, geeft vuistregels voor de uitvoering en suggesties voor vragenlijsten en behandelinterventies. Het zorgpad is inhoudelijk gebaseerd op de NHG Standaard Problematisch alcoholgebruik (3e herziening, 2014), de Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol (2009) en LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol (2010).

LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol (2010)

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Stoornissen in het gebruik van alcohol is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). Met deze LESA wordt beoogd betere zorg te verlenen aan patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol (problematisch alcoholgebruik , alcoholmisbruik  en –afhankelijkheid ). Bovendien is een lijst met aandachtspunten opgenomen om het maken van regionale werkafspraken tussen huisartsen en verslavingsartsen te bevorderen.


Laatst gewijzigd: donderdag 2 mei 2019 11:19