Cijfers alcoholgebruik werkenden

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en werk
Ga direct naar achtergrondinformatie


Ongeveer zeven op de tien Nederlanders behoort tot de beroepsbevolking (CBS, 2020). De meeste onderzoeken en vragenlijsten naar middelengebruik richten zich op de totale Nederlandse bevolking. Deze cijfers kunnen wel worden gebruikt voor de beroepsbevolking, omdat de Nederlandse bevolking hiervoor representatief is. Waar rekening mee moet worden gehouden, is dat de meeste Nederlanders recreatief gebruiken, voornamelijk buiten werktijd. Over gebruik op werkvloer zijn de gegevens erg schaars. De aanvullende module van de Leefstijlmonitor (LSM-A) uit 2018 heeft gevraagd naar de werksituatie van de deelnemers. Hierdoor zijn specifiekere gegevens over middelengebruik onder de beroepsbevolking beschikbaar. In dit item wordt onder meer van die informatie gebruik gemaakt.

Alcoholgebruik onder werkenden[1]

Verzuim

Ziekteverzuim en verminderde productiviteit (presenteïsme) kosten werkgevers jaarlijks naar schatting 1,3 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM (MKBA, 2018). Met de kosten van productiviteitsverliezen door ongevallen en huiselijk geweld meegeteld, loopt dit bedrag op tot 1,5 à 1,6 miljard euro [2].

Presenteïsme

Presenteïsme houdt in dat een werknemer wel aanwezig is, maar minder productief is als gevolg van ziekte. In een Brits onderzoek uit 2019[6] geven werknemers aan 39% minder effectief te zijn op werk als zij een kater hebben of (nog) onder invloed zijn. Deelnemers aan dit onderzoek geven tevens aan nadelige effecten te ondervinden van alcoholgebruik van collega’s; 36% vermoedt dat een collega een kater had of onder  invloed was ergens in de afgelopen zes maanden. Gerapporteerde nadelige effecten: minder productief, meer stress en een minder goed teamgevoel.

Ongevallen

  • Schatting is dat 20-25% van alle ongevallen op het werk alcohol gerelateerd is (WHO 1996, Henderson et al) [7].
  • Alcoholgebruik in de privésfeer kan een rol spelen bij (verkeers-)ongevallen, geweld en (huiselijk)geweld [1]. Dat zorgt voor ca. 237 miljoen euro per jaar aan productiviteitsverlies, zo becijferde het RIVM [2].

Reputatieschade

  • Alcoholmisbruik op het werk kan resulteren in een slecht imago van het bedrijf [6].

Links


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Referenties

  1. M. Tuithof, C. de Jong, M. Blokland (2020), Alcohol, Drugs, Medicijnen en werk, infographic.
  2. G.A. de Wit (2016). Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. RIVM Rapp. 2016-0133, p. 148. Bilthoven: RIVM
  3. P. Anderson en M. Martinic (2011). Alcohol, Work and Productivity Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum. Brussel: European Alcohol and Health Forum
  4. R. Ramchand, A. Pomeroy and J. Arkes (2009). The Effects of Substance Use on Workplace Injuries, document OP-247-ADHS Santa Monica/Arlington/Pittsburgh: RAND.
  5. A-M Lasset et al (2019). Cross- National Comparisons and Correlates of Harms From the Drinking of People With Whom You Work. Alcoholism, Clinical & Experimental Research, Volume 44, issue 1.
  6. C. Gunn, et al (2018). A systematic review of the next-day effects of heavy alcohol consumption on cognitive performance, Society for the study of addiction, Volume 113, Issue 12.
  7. Henderson et al (1996), Alcohol and Athe Workplace. WHO Regional Publications, European Series, No. 67.

Laatst gewijzigd: maandag 18 januari 2021 10:22