De nieuwe Alcoholwet

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholbeleid en wetgeving
Ga direct naar achtergrondinformatie


Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden. Deze vervangt de Drank- en Horecawet (DHW). Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen die in werking treden voor verkopers van alcohol én particulieren. 

Grenzen aan prijsacties

Prijsacties op alcoholhoudende dranken met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan voor “gebruik elders dan ter plaatse” (zoals de verkoop van alcohol door supermarkten, slijterijen en webshops). Prijsacties voor “gebruik ter plaatse”, zoals happy hours in de horeca blijven wél toegestaan. [1,2] 

Strafbaarstelling “doorgeven van alcohol” aan minderjarigen

In de DHW was al opgenomen dat minderjarigen die op publieke plekken alcoholhoudende dranken in hun bezit hebben zelf strafbaar zijn [1, 2]. Dit blijft ongewijzigd in de nieuwe Alcoholwet. Daarnaast is in de nieuwe Alcoholwet opgenomen dat het bestellen en doorgeven van alcoholhoudende dranken door volwassenen aan minderjarigen (artikel 45a) nu ook strafbaar is Voor beide overtredingen kan een boete worden opgelegd van €100,- (artikel 23, lid 4 wetboek van strafrecht). 16- en 17-jarige testkopers zijn uitgezonderd van deze strafbaarstellingen. Als iemand onder de 16 jaar alcohol voor handen heeft is de boete 50%, in dit geval dus €50,-. In de nieuwe Alcoholwet staat ook dat 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen vanuit hun opleiding alcohol mogen verstrekken (dit was 16 jaar in de Drank- en Horecawet). De regel dat een minderjarige een slijterij alleen mag betreden onder begeleiding van iemand boven de 21 vervalt in de nieuwe Alcoholwet [1,2].

Besluit eisen inrichten DHW ingetrokken en cursussen in slijterijen

Het besluit eisen inrichtingen DHW (vereisten waaraan een horeca-inrichting moet voldoen zoals minimale vloeroppervlakte, luchtverversingscapaciteit etc.) komt te vervallen omdat het bestaande bouwbesluit voldoet [3, 4]. De aanvullende eisen zijn daarom opgenomen in artikel 10 van de nieuwe Alcoholwet. De eis dat slijtlokaliteiten gescheiden moeten zijn van ander bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft overeind. De minimale oppervlakte van een horecalokaliteit moet tenminste 35m2 zijn. Nieuw is dat gemeenten d.m.v. een algemene plaatselijke verordening (APV) zelf een hogere oppervlakte eis mogen gaan stellen. Nieuw in de Alcoholwet is ook dat het voor gemeenten mogelijk wordt om alcoholoverlast gebieden aan te wijzen. In deze gebieden kan een gemeente extra regels opnemen met betrekking tot de alcoholverkoop.

Cursussen over alcoholhoudende dranken en slijterijen worden toegestaan in de verkoopruimte (mits besloten) op grond van gemeentelijke verordening. Een afzonderlijke ontheffing of vrijstelling is voor opening buiten gebruikelijke openingstijden nodig [3].

Nieuwe regels voor verkoop of afstand

Bij verkoop van alcohol op afstand moet de werkwijze geborgd zijn in een document waarin staat hoe alle partijen in de keten zich houden aan de leeftijdsgrensregels [1,2]. In de nieuwe Alcoholwet wordt daarnaast een three-strikes-out systeem geïmplementeerd voor verkoop van alcohol op afstand. Als bedrijven binnen 12 maanden tijd 3 maal de fout in gaan dan kan de bevoegdheid om alcoholhoudende drank te verkopen worden ingetrokken.

De online verkoop van sterk alcoholhoudende dranken mag alleen via websites die geen andere producten aanbieden. Dus supermarkten mogen niet langer sterk alcoholhoudende dranken verkopen via de eigen, algemene website voor het thuisbezorgen van boodschappen. Verder is het op termijn alleen toegestaan om online alcoholhoudende dranken te verkopen indien er een leeftijdsverificatiesysteem wordt gebruikt, de handhaving van verkoop op afstand ligt bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) (dit systeem is er nog niet, wanneer dit beschikbaar is zal er eerst een praktijkproef worden uitgevoerd). Tot de invoering van een leeftijd verificatiesysteem voldoet de leeftijdsvraag bij het bestelproces en controle bij aflevering. Hiermee kan worden vastgesteld dat de koper op het moment van de aankoop de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Landelijke Examencommissie sociale hygiëne

De Landelijke Examencommissie heet voortaan: de Landelijke Examencommissie sociale hygiëne (LEC) en wordt een zelfstandig bestuursorgaan dat het register sociale hygiëne beheert, ondergebracht bij de Stichting Vakbekwaamheid Horeca [1, 2]. De commissie erkent diploma’s als bewijs voor kennis en inzicht in sociale hygiëne en beslist over inschrijving van mensen met buitenlandse diploma’s in het register.

Mogelijk nieuwe eis leidinggevenden

(Dag)leidinggevenden hoeven in eerste instantie niet worden bijgeschreven in het register sociale hygiëne zolang ze geen eigenaar of exploitant zijn [3]. Wel moeten ze in bezit zijn van een diploma sociale hygiëne. Er loopt echter nog een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de hand waarvan categorieën horeca/slijterijbedrijven kunnen worden aangewezen waar inschrijving van een leidinggevende wél nodig is [3]. Er is één verandering in de overige voorwaarden voor inschrijving in het register sociale hygiëne: een inschrijving kan niet meer op grond van een verklaring van vakbekwaamheid plaatsvinden (zie overige voorwaarden: Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015) dit was in de Drank en Horecawet nog wel mogelijk [4].

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een PR toolkit gemaakt met daarin de kernboodschap, quotes van experts, het persbericht en campagnematerialen.


Nieuws

Referenties

  1. Eerste Kamer der Staten-Generaal. Wijziging Drank- en Horecawet, (2019). https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35337_wijziging_drank_en_horecawet
  2. VNG. (2021). Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet: Wat gaat er veranderen? https://vng.nl/artikelen/van-drank-en-horecawet-naar-alcoholwet-wat-gaat-er-veranderen
  3. Koninklijke Horeca Nederland. (z.d.). Nieuwe alcoholwet vanaf 1 juli 2021: De belangrijkste wijzigingen. Koninklijke Horeca Nederland. Geraadpleegd 17 juni 2021, van https://www.khn.nl/kennis/nieuwe-alcoholwet-vanaf-1-juli-2021-de-belangrijkste-wijzigingen
  4. Van Till Advocaten. (2021, april 7). De nieuwe Alcoholwet per 1 juli 2021. Van Till advocaten. https://vantill.nl/de-nieuwe-alcoholwet-per-1-juli-2021